EURORDIS

   

Facebook  

   

Prośba o wstąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania w sprawie usunięcia z refundacji Elaprase.

Szczegóły

Fundacja w dniu 7 października złożyła wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie prowadzonego przez Ministra Zdrowia postępowania w sprawie uchylenia decyzji refundacyjnej dla leku Elaprase, finansowanego obecnie w ramach programu lekowego - "Leczenie Mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)", w związku z zagrożeniem naruszenia konstytucyjnych praw obywateli do ochrony zdrowia.

Fundacja "Umieć Pomagać", dbająca o interesy osób chorych na choroby rzadkie, w tym w szczególności cierpiących na Zespół Huntera, zwróciła się do Pani Rzecznik z prośbą o wstąpienie do postępowania, które toczy się przed Ministrem Zdrowia, bądź skierowania zapytań w sprawie zasadności oraz podstaw tego postępowania.

W/w postępowanie dotyczy Zespołu Huntera (inaczej zwanego Mukopolisacharydozą typu II), który jest poważnym zaburzeniem genetycznym, w wyniku którego zaburzona zostaje zdolność organizmu do metabolizmu niektórych mukopolisacharydów (cukrów złożonych). W dniu 8 stycznia 2007 r. Komisja Europejska dopuściła preparat Elaprase®, do obrotu w całej Unii Europejskiej. Od 24.11.2008 roku chorzy w Polsce objęci są długoterminową terapią zastępczą lekiem Elaprase®, który jest kopią ludzkiego enzymu sulfatazy-liduronianu. Dzięki tej terapii objawy choroby są niwelowane.  Bez leczenia chorzy nie dożywali drugiej dekady życia.

Postępowanie, o którego kontrolę wnosimy ma na celu uchylenie decyzji refundacyjnej wydanej przez Ministra Zdrowia, a dotyczącej jedynej dostępnej na świecie terapii Zespołu Huntera - leku Elaprase. Z naszej wiedzy wynika, że jest to pierwsze takie postępowanie w Polsce. Jeżeli Minister Zdrowia wyda decyzję o zaprzestaniu refundacji leku Elaprase to jest to równoznaczne z nagłym pogorszeniem życia leczonych dotychczas osób. Nie ma tutaj żadnej terapii alternatywnej. Koszty terapii lekiem są wysokie i nikt z naszych podopiecznych - nawet gdyby chciał -  nie mógłby kontynuować leczenia.

Zgodnie z prawem unijnym powołana została agencja leków, która ocenia, czy są one skuteczne. Ta właśnie agencja zarejestrowała lek Elaprase i dopuściła go do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Natomiast Minister Zdrowia RP chce zakwestionować decyzję organu unijnego i mimo, iż tamten orzekł, że lek działa, chce dowieść jego nieefektywności.

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do prowadzonego przez Ministra Zdrowia postępowania w sprawie uchylenia decyzji refundacyjnej leku Elaprase, ma na celu zagwarantowanie respektowania w tym postępowaniu praw chorych na Zespół Huntera oraz uzyskania od Ministra Zdrowia uzasadnienia zabrania chorym leczenia oraz wskazania dlaczego po 5 latach finansowania leczenia, bez żadnego uzasadnienia medycznego, Minister Zdrowia nagle postanawia  - wydając zlecenia do AOTM z art. 33 ustawy refundacyjnej - o zakończeniu finansowania leczenia chorych.

Wniosek o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w prowadzonym przez Ministra Zdrowia postępowaniu, dotyczącym uchylenia decyzji o objęciu refundacją leku Elaprase

Szczegóły

W dniu 3 października Fundacja Umieć Pomagać, na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071  z późn. zm.) złożyła wniosek o dopuszczenie organizacji do uczestnictwa na prawach strony w postępowaniu prowadzonym przez Ministra Zdrowia, w sprawie uchylenia decyzji Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku Elaprase finansowanego w ramach programu lekowego – Leczenie Mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera).

Fundacja Umieć Pomagać świadczy pomoc na rzecz osób chorych na choroby rzadkie, w tym osób chorych na Mukopolisacharydozę typu II (Zespół Huntera). W ten sposób Fundacja pragnie przedstawić Ministrowi Zdrowia argumenty mogące wpłynąć w znaczącym stopniu na podjęcie decyzji w sprawie finansowania leku w ramach programu lekowego. Powołując się na art. 77 § 1 KPA organ administracji publicznej jako obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu, w tym  - ze względu na ważny interes pacjentów -powinien być zainteresowany wysłuchaniem strony społecznej.

Decyzja Ministra Zdrowia może oznaczać brak możliwość kontynuacji skutecznego leczenia chorych (głównie dzieci) lub odebranie dostępu do leku nowo zdiagnozowanym pacjentom, co wiązać się będzie ze wzrostem śmiertelności pacjentów. W obecnej sytuacji lek nadal jest refundowany i jest on dostępny dla całej populacji chorych, dzięki temu osoby cierpiące na Mukopolisacharydozę typu II wciąż żyją. Dlatego też celowym jest wskazanie Ministrowi Zdrowia wszystkich argumentów i faktów dotyczących toczącego się postępowania, co pozwoli na podjęcie decyzji w oparciu o całokształt dostarczonych dowodów, a będzie to możliwe, jeśli w proces ten włączy się także strona społeczna którą reprezentuje Fundacja Umieć Pomagać.

Społecznie niesprawiedliwe byłoby podjęcie decyzji w tej sprawie bez wysłuchania głosów potwierdzających, że kierunek obrany pięć lat temu przez Ministra Zdrowia jest skuteczny. Tym głosem są pacjenci, którzy swoim bardzo dobrym stanem zdrowia, utrzymanym dzięki leczeniu udowadniają słuszność obecnej terapii.

W związku z tym, Fundacja Umieć Pomagać występując w imieniu interesu publicznego, pragnie wziąć udział w toczącym się obecnie postępowaniu, prowadzonym przez Ministra Zdrowia. Jednocześnie wierzymy, że tego rodzaju reprezentowanie interesu publicznego jest jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje możliwość skrupulatnego, rzetelnego i obiektywnego przeprowadzenia postępowania i wydanie właściwej decyzji przez Ministra Zdrowia.

 

Konferencja prasowa - Fundacja Umieć Pomagać

Szczegóły

W imieniu Fundacji UMIEĆ POMAGAĆ informujemy, że w związku z niektórymi doniesieniami medialnymi związanymi z nieefektywnością enzymatycznej terapii dotyczącej leczenia Mukopolisacharydozy typu II, w dniu 3 października (czwartek) o 12:00 w Pałacu Prymasowskim, ul. Senatorska 13/15, w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa.

Jednym z celów statutowych Fundacji jest pomoc na rzecz osób cierpiących na choroby rzadkie. W związku z tym podczas spotkania zostanie przedstawiony wniosek nt. włączenia Fundacji do udziału w prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia postępowaniu, dotyczącym uchylenia decyzji o objęciu refundacją dotychczasowego leczenia (obecnie finansowanego w ramach programu lekowego – leczenie Mukopolisacharydozy typu II - Zespół Huntera).

Fundacja zamierza przekazać Ministrowi Zdrowia argumenty pomocne w podjęciu decyzji w sprawie finansowania ww. leczenia oraz omówi sytuację chorych na Zespół Huntera w obliczu potencjalnego zagrożenia pozbawienia ich terapii. Decyzja Ministra Zdrowia jest bardzo ważna: oznaczać będzie kontynuację skutecznego leczenia chorych - dzieci lub odebranie im dostępu do leku, co wiąże się z nagłym pogorszeniem zdrowia nie wyłączając śmierci pacjentów.

 

FotoGENiczni w Lublinie

Szczegóły

Zapraszamy serdecznie do oglądania wystawy w ramach projektu FotoGENiczni

w dniach 19 - 31 sierpnia na krużgankach Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie.

 http://www.lublin.dominikanie.pl/?s=7&id=679

Zaproszenie FotoGENiczni Lublin

 

 
   

Najnowsze wiadomości  

 • listopad 2015
  • II Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi" 2015-11-10

   Czytaj więcej...

 • grudzień 2014
 • wrzesień 2014
  • Zintegrowana opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich 2014-09-22

   Czytaj więcej...

 • sierpień 2014
  • Asystor kaszlu - profesjonalne urządzenie wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych. 2014-08-26

   Czytaj więcej...

 • maj 2014
   

Wszystkie wiadomości  

   
© Przemysław Racinowski