EURORDIS

   

Facebook  

   

Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o wydanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia.

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które rezygnują z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wraz z wypłatą świadczenia odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa, która umożliwia nabycie uprawnień emerytalnych osobom pobierającym świadczenie.

Zgodnie z zapisami ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, to jest krewnym w linii prostej oraz rodzeństwu, w tym rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem (za krewnych w linii prostej kodeks rodzinny uważa zstępnych i wstępnych, zstępnym jest syn czy wnuk, natomiast wstępnym ojciec i dziadek; do rodzeństwa zalicza się osoby mające choćby jednego wspólnego przodka, dotyczy to rodzeństwa naturalnego i przyrodniego),
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki,
  jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą:
 • legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
 • osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W chwili obecnej świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł.

   

Najnowsze wiadomości  

 • listopad 2015
  • II Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi" 2015-11-10

   Czytaj więcej...

 • grudzień 2014
 • wrzesień 2014
  • Zintegrowana opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich 2014-09-22

   Czytaj więcej...

 • sierpień 2014
  • Asystor kaszlu - profesjonalne urządzenie wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych. 2014-08-26

   Czytaj więcej...

 • maj 2014
   

Wszystkie wiadomości  

   
© Przemysław Racinowski