EURORDIS

   

Facebook  

   

Artykuły

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Przysługuje, jeżeli dochód na rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta nie może być większa niż 583 zł

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
 • osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje też osobie uczącej się (w rozumieniu ustawy) w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o wydanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia.

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które rezygnują z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wraz z wypłatą świadczenia odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa, która umożliwia nabycie uprawnień emerytalnych osobom pobierającym świadczenie.

Zgodnie z zapisami ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, to jest krewnym w linii prostej oraz rodzeństwu, w tym rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem (za krewnych w linii prostej kodeks rodzinny uważa zstępnych i wstępnych, zstępnym jest syn czy wnuk, natomiast wstępnym ojciec i dziadek; do rodzeństwa zalicza się osoby mające choćby jednego wspólnego przodka, dotyczy to rodzeństwa naturalnego i przyrodniego),
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki,
  jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą:
 • legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
 • osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W chwili obecnej świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł.

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o wydanie zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje począwszy od miesiąca w którym został złożony wniosek o niepełnosprawność.

Ważne jest, żeby złożyć wniosek o zasiłek w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego są:

 • dzieci niepełnoletnie
 • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym w wieku powyżej 16 roku życia
 • osoby, które ukończyły 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 152 zł.

 
   

Najnowsze wiadomości  

 • listopad 2015
  • II Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi" 2015-11-10

   Czytaj więcej...

 • grudzień 2014
 • wrzesień 2014
  • Zintegrowana opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich 2014-09-22

   Czytaj więcej...

 • sierpień 2014
  • Asystor kaszlu - profesjonalne urządzenie wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych. 2014-08-26

   Czytaj więcej...

 • maj 2014
   

Wszystkie wiadomości  

   
© Przemysław Racinowski