EURORDIS

   

Facebook  

   

Artykuły

Ulgi podatkowe

Osobom niepełnosprawnym przysługują szczególne uprawnienia w zakresie prawa podatkowego.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 stanowi, że wolne od podatku dochodowego są m.in.:

 1. 1.zasiłki (dodatki) pielęgnacyjne wypłacone na podstawie odrębnych przepisów
 2. 2.otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych orazzakładowych funduszy rehabilitacji,
 3. 3.świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 6 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu - wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (ust.1 pkt 6),

Za wydatki te (wyciąg z art. 26 ust. 7) uważa się wydatki poniesione na:

 1. 1.adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie dowynikających z niepełnosprawności,
 2. 2.przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. 3.zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych
   w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 4. 4.zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. 5.odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
 6. 6.odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-wychowawczych odpłatność i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające,
 7. 7.opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,
 8. 8.utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika
 9. 9.opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 10. 10.opłacenie tłumacza języka migowego,
 11. 11.kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
 12. 12.leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 13. 13.odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

          a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

          b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci  

            niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione

             w lit. a),

 1. 14.używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do
   I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
  1. 15.odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:

        a) turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,

        b) leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-

            szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo- 

            wychowawczych oraz szkolno-wychowawczych,

        c) koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób

            niepełnosprawnych.

Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Kas Chorych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy (środków) lub zwróconą z jakichkolwiek innych środków.

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo

3) orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym /Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 z późn. zm./.

Źródło: STOŁECZNE CENTRUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

   

Najnowsze wiadomości  

 • listopad 2015
  • II Międzynarodowe Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju osób z chorobami rzadkimi" 2015-11-10

   Czytaj więcej...

 • grudzień 2014
 • wrzesień 2014
  • Zintegrowana opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich 2014-09-22

   Czytaj więcej...

 • sierpień 2014
  • Asystor kaszlu - profesjonalne urządzenie wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych. 2014-08-26

   Czytaj więcej...

 • maj 2014
   

Wszystkie wiadomości  

   
© Przemysław Racinowski